بسیج

از خدا مىrlm;خواهم كه با بسيجيان محشور شوم.

افتخار مىrlm;كنم كه يك بسيجى باشم.

اگر بخواهيم انقلاب و كشور بيمه باشد و جمهورى اسلامى آسيبrlm;ناپذير باشد؛ بايد روزبهrlm;روز اين شور و شوق، اين حركت عمومى مردم و اين بسيج عظيم نيروهاى ملت را تقويت كنيم.

بسيجى بايد از همه جهت نمونه باشد.

بسيجى بايستى در وسط ميدان باشد تا فضيلتهاى اصلى انقلاب زنده بماند.

بسيج يك افتخار و ارزش است.

بسيج، يكى از بركات پروردگار عالم بر كشور و بر انقلاب و بر امام بزرگوار ما بود.

بسيجى گل سرسبد خيل عظيم انقلاب و اسلام است.

بسيجى، يعنى دل با ايمان، مغز متفكر، داراى آمادگى براى همهrlm;ى ميدانهايى كه وظيفهrlm;يى انسان را به آن ميدانها فرا مىrlm;خواند.

بسيجى، يك عنوان ارزشمند و والا است.

بهترين جايى كه اين گروههاى مقاومت بسيج دارند، همين مساجد است.

به عنوان يك بسيجى، هرجا كه انقلاب به وجود من نياز داشته باشد، حاضرم خدمت كنم.

جبههrlm;هاى جنگ و دفاع مقدس، در طول سالهاى متمادى، از خون عزيزان بسيجى رنگين شد و ناصيهrlm;ى انقلاب را درخشان كرد.

سعى كنيد روحيهrlm;ى بسيجى را براى كشور، انقلاب و اسلام حفظ كنيد.

محور دفاع از انقلاب، همين آحاد عظيم ميليونى بسيج هستند. بسيج در زندگى معمولى، جزيى از تودهrlm;هاى ميليونى مردم است؛ اما بايد سازماندهى و آموزش و بازآموزى داشته باشد. نبايد بهrlm;آموزشى كه طى چند ماه داده مىrlm;شود، اكتفا كرد؛ بلكه بايستى آن را تكرار نمود.

اگر يك فرد بسيجى، در مدرسه و دانشگاه و حوزهrlm;ى علميه و كارخانه و مزرعه و اداره مشغول است، بداند كه جزو ارتش عظيم مردمى و انقلابى است و بايد به آن افتخار كند.

انتظارى كه امام از بسيج داشت، آمادگى و حضور دايمى بود؛ زيرا بسيج، پشتوانهrlm;ى اصلى انقلاب است.


Image result for ‫امام  ای‬lrm;

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Persian -> Persian.
    • Create a new word list.
  • Copy

شهادت مرگ تاجرانه است (بیان رهبر)

آمریکا (بیان رهبر)

از خدا مى‏خواهم كه با بسيجيان محشور شوم. (بیان رهبر)

كه ,انقلاب ,بسيجى ,بسيج ,يك ,ى ,انقلاب و ,و اسلام ,محشور شوم ,به آن ,با بسيجيان

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

upc mahdimohamadi110 iranfoodex daryacomputerj olorovil tarlanjon hoghoghdani fardayeeman libra-iran-blog tranpipimo