سلام مرا به فرزندان انقلابی ام برسانید و از تلاشهای جهادگونه ی آنان در ترویج و پاسداری از آرمانها ی امام و انقلاب تشکّر کنید و چند نکته را به آنان یادآوری کنید:
۱) در کنار تحصیل علم و دانش، از فرصتجوانی برای تهذیب نفس و انس با خدا و آشنایی عمیق با معارف قرآن و اهل بیت (علیهم السّلام) بهره ببرید.
۲) شماافسرانجوانجنگنرمهستید و عرصه یجنگنرم،بصیرتیعمّارگونه و استقامتی مالک اشتروار میطلبد؛ با تمام وجود، خود را برای این عرصه آماده کنید.۱۳۹۲/۱۱/۲۳


پیام شفاهی به تشکل های دانشجویی انقلابی
افسران جوانِ جبهه ی جنگ نرم

Related image

دیدیم به سفارش رهبر معظم باید چه کرد؛ حال تکلیف چیست؟ بشینیم و ببینیم که دشمن چه میکند؟ خیر ما هم هر کدام سرداریم و میتوانیم بسیار قدرتمند باشیم؛ هرچند باشند افرادی در داخل و خارج کشور که مانع ما شوند و نگذارند صدایمان به جایی برسد؛


عضوی کوچک از جهان

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Persian -> Persian.
    • Create a new word list.
  • Copy

شهادت مرگ تاجرانه است (بیان رهبر)

آمریکا (بیان رهبر)

از خدا مى‏خواهم كه با بسيجيان محشور شوم. (بیان رهبر)

ی ,آنان ,عرصه ,word ,persian ,انقلابی ,ببینیم که ,که دشمن ,دشمن چه ,چه میکند؟ ,و ببینیم

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

nmupdate mysgaburney hedda venosnhonar carman raclinina pishgamaniran edpirewa pevervami zananemovafagh